ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวดสกลนคร  
[07-ส.ค.-2560 06:27:25]
"ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 - วันที่ 3 สิงหาคม 2560  เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน  ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุกทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 18 อำเภอ โดยการเคลื่อนย้ายสัตว์  มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน  แจกถุงยังชีพปศุสัตว์   มอบเสบี..."
อบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560 หลักสูตร  
[19-ก.ค.-2560 02:48:26]
"วันที่  18  กรกฎาคม  2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนนคร  จัดฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560  หลักสูตร  "Smart Officer" สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  โดยมีนางสาวเยาวนิตย์  บุรีรั..."
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  
[15-มี.ค.-2560 02:27:17]
"วันที่ 14 มีนาคม 2560  นายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา นายอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 102 ตัว ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   ณ บ้านนาขาม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกล..."
รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ นำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโคเนื้อโคนม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
[15-มี.ค.-2560 02:15:29]
"วันที่14 มีนาคม 2560 รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ นำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโคเนื้อโคนม ผู้แทนบริษัท Morinaka Milk industry ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ฯภูพาน สหกรณ์โพนยางคำ ฟาร์มเกษตรกรเลี้ยงโคนมภูพาน และศูนย์รวมนมสหกรณ์โคนมภูพาน โดยมีนายสัตวแพทย์วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพ..."
ปศุสัตว์จงหวัดสกลนคร ร่วมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร  
[14-มี.ค.-2560 03:02:01]
"วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โดยหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน และมีประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครกล่าวรายงาน ..."
[ทั้งหมด]
หนังสือเวียน
[ทั้งหมด]
จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา
[ทั้งหมด]
 
วีดีโอกิจกรรม
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโคเนื้อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ประมวลภาพผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ สกลนคร
เกษตรกรปราดเปรื่องด้านสุกร จังหวัดสกลนคร
[ทั้งหมด]
ภาพกิจกรรม
 
อุทกภัยสกลนคร...
อบรมแผนพัฒนาบุคลากร...
อบรม ดูงานโครงการผลิตปศุสัตว์วิถึอินทรีย์...
แปลงเศรษฐกิจพอเพียง...
รายการแหม่มบ๊อบจ๊อบแจ๊บ...
ลงแขกเกี่ยวข้าววานรนิวาส...
[ทั้งหมด]
 


นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร