ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก
การขออนุญาตขายอาหารสัตว์ (ตอบ)
ข้อมูลวันที่ 16-มี.ค.-2557 01:21:23 โดย: 1

การขออนุญาตขายอาหารสัตว์

  1. กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต

1.1 คำขออนุญาตขายอาหารสัตว์* (แบบ ข.ส.๑)

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (ต้องไม่เกิน 6 เดือน)

1.3 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ*) พร้อมกับติดอากรแสตมป์ 30 บาท และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาด้วย)

1.4 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสำเนาคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๐๑) หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นผู้ขออนุญาต เป็นผู้ขอรับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือใบทะเบียนพาณิชย์)

1.5 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (กรณีเป็นกิจการค้าซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข)

1.6 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่ ทบ.8* คือ รายละเอียดสถานที่ขายอาหารสัตว์

2. กรณีบุคคลธรรมดา

2.1 คำขออนุญาตขายอาหารสัตว์* (แบบ ข.ส.๑)

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

2.4 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือใบทะเบียนพาณิชย์

2.5 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกรณีเป็นกิจการค้า ซึ่งต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข)

2.6 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่ ทบ.8* คือ รายละเอียดสถานที่ขายอาหารสัตว์

 

อายุของใบอนุญาตขาย มีกำหนดให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต

 

อัตราค่าธรรมเนียม (ชำระเมื่อมารับใบอนุญาต)

(ข) ขายปลีก ฉบับละ 100 บาท

 

 

 

(ก) ขายส่งและปลีก ฉบับละ 300 บาท

 

 

อ่าน  1682