ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก
การปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฏหมาย
ข้อมูลวันที่ 19-มี.ค.-2557 01:07:21 โดย: 1

การปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฏหมาย

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มุ่งเน้นที่จะนำเสนอข้อมูลของสำนักงานปศุสัตว์  ให้เป็นปัจจุบันน่าเชื่อถือและถูกต้องไว้ในเว็บไซต์นี้  ทั้งนี้  ข้อมูลบางส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามการนำเสนอดังกล่าวปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครไม่สามารถและรับประกันว่าเว็บไซค์นี้ปราศจากไวรัสต่างๆ หรือสิ่งอื่นที่มีคุณสมบัติทำลายคอมพิวเตอร์ให้เสียหายได้

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือต่อเนื่องค่าความเสียหายอย่างอื่น ไม่ว่าที่เกิดขึ้นในสัญญา, การละเมิดสิทธิหรืออื่นๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้ (หรือไม่สามารถที่จะใช้) เว๊บไซต์นี้ หรือจากการใช้ (หรือล้มเหลวที่จะใช้) ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้  เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซค์อื่นซึ่งเป็นบุคคลที่สาม   เนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความควบคุมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครไม่สามารถรับผิดชอบข้อมูลหรือเนื้อหานั้นๆ การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่เป็นที่รับรองโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  

คำสงวนสิทธิ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงานและบริการต่าง ๆ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และอำนวยความสะดวกในการติดต่องานราชการ ระหว่างท่านกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  สามารถดำเนินแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ทั้งหมด

อ่าน  2555