ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ข้อมูลวันที่ 19-ต.ค.-2558 03:48:48 โดย: 1

นางจิดาภา   คือจะโปะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)


 
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
นางจิดาภา  คือจะโปะ
จพง.ธุรการชำนาญงาน
นางจิราพัชร  บัวบุญ
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวมยุรี  แก้วขวัญ
พนักงานพิมพ์ 3
นายพเยาว์  โสมศรีคำ
พนักงานพิมพ์ 2
นางบุญชู  แก้วมอาจ พนักงานพิมพ์ 2
นายวิเชียร  แก้วอาจ พนักงานขับรถยนต์ 2
นายสุระชัย  คำชมภู พนักงานทั่วไป 1
นายถวิล  คำวงษา พนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด
นายบัณฑิต  จันใด พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์
หน้าที่และบริการ   
 
ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและ
งานธุรการทั่วไป
ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี
วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงาน บุคคล
งานติดต่อประสานงาน และงานสถิติข้อมูล
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน
งบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของจังหวัด
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับ
มอบหมาย
 
 
แบบฟอร์มธุรการ
- ใบสมัครพนักงานราชการ
- คำขอมีบัตรข้าราชการ
 
 
 
 
แบบฟอร์มการเงิน

 
 
 
อ่าน  2414