ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก
วาระประชุมประจำเดือน
ข้อมูลวันที่ 26-ก.ค.-2559 08:14:40 โดย: 1
ลำดับ รายละเอียด
  วาระการประชุม
  วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559  (ครั้งที่ 6/2559  คลิ๊กที่นี่
  วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 (1/2559) วันที่ 29 มกราคม 2559 คลิ๊กที่นี่
  วาระการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2558  วันที่ 25  กันยายน 2558 คลิ๊กที่นี่
1.  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
    -  แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าเขตปลอดโรค
    -  มาตรการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีก
    -  การจัดทำบัตรประจำตัวสัตวแพทย์และสารวัตร

2. ฝ่ายบริหารทั่วไป

   -  เอกสารเผยแพร่ กบข.
   -  คำสั่งย้ายข้าราชการ

   -  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
  วาระการประชุมประจำเดือน มิถุนายน  2558
1.  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
   - 
ถอนประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์
  วาระการประชุมประจำเดือน  พฤษภาคม  2558 
1. 
ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์
 
  วาระการประชุมประจำเดือน  ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558   คลิ๊กที่นี่
***วาระเพื่อทราบ
  **ฝ่ายบริหารทั่วไป

     1.  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ2558
     2. การประชาพิจารณ์แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
     3. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
     4. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
     5. ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็น
     6. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณฯ
-------------------------------------------------------------------------------------
วาระการประชุมประจำเดือน  มกราคม  2558  ดังนี้
***วาระเพื่อพิจารณา
  **ฝ่ายบริหารทั่วไป
----------------------------------------------------------------------------------
  **กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
    -  ผลการปฏิบัติงานผสมเทียม โคเนื้อ โคนม
    -  ผลการปฏิบัติงานผสมเทียม  กระบือ
    -  ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์
   -  ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ (เพิ่มเติม)
  **กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
     - ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคนิคการผลิตนมอินทรีย์
วาระการประชุมประจำเดือน  พฤศจิกายน  2557  ดังนี้
***วาระเพื่อพิจารณา
    **ฝ่ายบริหารทั่วไป

    **กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
    -  ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว
    -  การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ฯ
    -  ผลการปฏิบัติงานผสมเทียมโคเนื้อ-โคนม
    -  ผลการปฏิบัติงานผสมเทียมกระบือ
    -  การนำเข้าเนื้อแช่แข็ง
     **กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
    - แผนการเก็บตัวอย่างเนื้อ


วาระการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 คลิ๊กที่นี่
*** วาระเพื่อพิจารณา
      **ฝ่ายบริหารทั่วไป
        -  
      **กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
        -  สถานการณ์โรค Haemorrhagic septicaemia2557 (1) 

       -  สถานการณ์โรค Haemorrhagic septicaemia 2557 (2) 

        -  ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว
        -  
สถานการณ์โคป่วยสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   
        -  ผลการปฏิบัติผสมเทียม เดือนตุลาคม 2557     
      **กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
        - 
สรุปผลการปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย
      **กลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
        - 
ความก้าวหน้าตัวชี้วัดหลักของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
       -  โครงการ smart farmer
  วาระการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 คลิ๊กที่นี่
*** วาระเพื่อพิจารณา
      **ฝ่ายบริหารทั่วไป
        -  (5.1)  นำเสนอด้วยเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
        -  (5.14)  ความคืบหน้างานปศุสัตว์ฝ่ายบรหารทั่วไป  
      **กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
        -  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว
        -  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว(เพิ่มเติม)
        -  สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ  2557
   

      **กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
        -  สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2557

 
3. วาระการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2557 คลิ๊กที่นี่
*** วาระเพื่อพิจารณา
      **กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
      -  ข้อมูลสหกรณ์โพนยางคำ
      -  ความคืบหน้าด้านการผสมเทียม
      -  ผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผสมเทียม
      -  โครงการจัดตั้งหน่วยผสมเทียม
      -  สถิติโคเนื้อแยกรายตำบล
      -  รายละเอียด อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพิษสุนัขบ้า
     ** ฝ่ายบริหารทั่วไป
     -  รับสมัครข้าราชการเพื่อขอรับทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
        สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม

    **กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
      -  ข้อมูลสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ที่ถูกตั้งข้อสังเกตุจาก
         กรมปศุสัตว์  มติที่ประชุม  รายชื่อแนบ
      -  การติดตามตัวชี้วัดหลัก
     **กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
      -  โครงการยกระดับสายเลือดโคพื้นเมืองเพื่อสร้างอาชีพและรายได้
กิจกรรมยกระดับการผลิตเนื้อโคคุณภาพมาตรฐาน GMP
2. วาระประชุมประจำเดือน กรกฎาคม  2557  คลิ๊กที่นี่
** ข้อมูลฝ่ายบริหาร
    - จอดรถศาลากลาง
    - มูลนิธิหม่อมงามจิต
    - รณณรงค์ปลูกป่า
    - วันหยุดเพิ่ม
    - หนังสือเดินทาง
1. วาระประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557  คลิ๊กที่นี่
อ่าน  2708