ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก
แผนพัฒนาบุคลากรรอบ 1/2560
ข้อมูลวันที่ 01-มี.ค.-2560 04:12:18 โดย: 1
แผนและผลการพัฒนาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2560
ลำดับ หัวข้อ ข้อมูล
1 หนังสือนำส่งแผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รายละเอียด
2 ผลการดำเนินงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์ม 2.1
แบบฟอร์ม 2.2
แบบฟอร์ม 3.1
แบบฟอร์ม 3.2
แบบฟอร์มที่ 4 
  ** หลักฐานด้านการประเมินให้คะแนนตามตัวชี้วัด **  
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากร รายละเอียด
4 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน รายละเอียด
5 วางแผนการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2560 
(ประชุมคณะทำงาน)
รายละเอียด
6 รายงานประชุมคณะทำงานฯ รายละเอียด
7 รายงานประชุมชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากรรอบ 1/2560 รายละเอียด
8 รายละเอียดการรับทราบแผน รายละเอียด
9 โครงการอบรมหลักสูตร โครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียด
10 หนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียด
11 หนังสือเชิญวิทยากรให้ความรู้ รายละเอียด
12 หนังสือขอใช้สถานที่ฝึกอบรม รายละเอียด
13 รายละเอียดการประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
14 การดำเนินการด้านการฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาฯ รายละเอียด
15 รายละเอียดลายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียด
16 เอกสารประกอบการฝึกอบรม รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
17 แบบสอบถามความพึงพอใจวิทยากรและสถานที่ รายละเอียด
18 แบบทดสอบก่อนการอบรม รายละเอียด
19 แบบทดสอบหลังการอบรม รายละเอียด
20 สรุปคะแนนก่อน-หลังการประเมิน รายละเอียด
21 ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม รายละเอียด
22 แบบประเมินติดตามผลการฝึกอบรมโดยผู้บริหาร รายละเอียด
23 สรุปผลการประเมินติดตามผลการฝึกอบรมโดยผู้บริหาร รายละเอียด

รายละเอียดแผนพัฒนาบุคลากรรอบ 2/2559  คลิ๊กที่นี่  
อ่าน  705