ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก
แผนพัฒนาบุคลากรรอบ 2/2560
ข้อมูลวันที่ 28-ส.ค.-2560 03:56:45 โดย: 1
แผนและผลการพัฒนาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2560
ลำดับ หัวข้อ ข้อมูล
1 หนังสือนำส่งแผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รายละเอียด
2 ผลการดำเนินงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์ม 2.1
แบบฟอร์ม 2.2
แบบฟอร์ม 3.1
แบบฟอร์ม 3.2
แบบฟอร์มที่ 4 
  ** หลักฐานด้านการประเมินให้คะแนนตามตัวชี้วัด **  
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากร รายละเอียด
4 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน รายละเอียด
5 วางแผนการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2560 
(ประชุมคณะทำงาน)
รายละเอียด
6 รายงานประชุมคณะทำงานฯ รายละเอียด
7 รายงานประชุม/ข้อสั่งการ ชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากรรอบ 2/2560 รายละเอียด
8 รายละเอียดการรับทราบแผน รายละเอียด
9 โครงการอบรมหลักสูตร  "Smart Officer"  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รายละเอียด
10 หนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียด
11 หนังสือเชิญวิทยากรให้ความรู้ รายละเอียด
12 รายละเอียดการประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
13 การดำเนินการด้านการฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาฯ รายละเอียด
14 รายละเอียดลายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียด
15 เอกสารประกอบการฝึกอบรม รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
16 แบบสอบถามความพึงพอใจวิทยากรและสถานที่ รายละเอียด
17 แบบทดสอบก่อนการอบรม รายละเอียด
18 แบบทดสอบหลังการอบรม รายละเอียด
19 สรุปคะแนนก่อน-หลังการประเมิน รายละเอียด
20 ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม รายละเอียด
21 แบบประเมินติดตามผลการฝึกอบรมโดยผู้บริหาร รายละเอียด
22 สรุปผลการประเมินติดตามผลการฝึกอบรมโดยผู้บริหาร รายละเอียด
23    

รายละเอียดแผนพัฒนาบุคลากรรอบ 1/2560  คลิ๊กที่นี่  
อ่าน  386