ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
ข้อมูลวันที่ 15-มี.ค.-2557 00:04:44 โดย: ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพสัตว์ กฎหมายว้าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยสถาน
พยาบาลสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด


2. ดำเนินการเกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์ ภายในจังหวัด


3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านการ
ปศุสัตว์ ภายในจังหวัด


4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย

อ่าน  1807