ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก (ตอบ)
ข้อมูลวันที่ 16-มี.ค.-2557 01:20:09 โดย: 1
ดาวน์โหลดเอกสารใบขออนุญาตได้ที่นี่

http://123.242.176.168/office_from/animal/001.pdf
ขั้นตอนการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก
1. เอกสารประกอบการขออนุญาตเคลื่อนย้าย
   - ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
   - บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา ของคนขับรถ
   - หมายเลขเส้นทางการเคลื่อนย้ายสัตว์
2. เกษตรกรเจ้าของฟาร์มยื่นความจำนงเพื่อขอเก็บตัวอย่างอุจจาระสัตว์ปีก (Cloacl Swab) เพื่อตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกต่อเจ้าหน้าที่/สัตวแพทย์ ประจำศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์ประจำอำเภอ
3. เจ้าหน้าที่/สัตวแพทย์ประจำศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์ประจำอำเภอเข้าไปเก็บ ตัวอย่างอุจจาระสัตว์ปีก (Cloacal swab) และนำตัวอย่างส่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อทำใบบันทึกการส่งตัวอย่างและ นำตัวอย่างส่งตรวจ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์ (ใช้เวลาประมาณ 8 วัน)
4. ก่อนจับไก่ประมาณ 1-3 วัน สัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้องเข้าไปตรวจสุขภาพสัตว์ปีกที่ฟาร์มก่อนเข้าโรงฆ่า ดูว่าสัตว์ปีกมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีหรือไม่ พร้อมออกใบ สพส.001 เพื่อรับรองสุขภาพสัตว์ปีก ให้กับเจ้าของฟาร์มปีกเพื่อนำมาประกอบกับการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก
5. ก่อนผลการตรวจวินิจฉัยจะออกประมาณ 1-2 วัน เกษตรกรเจ้าของฟาร์มต้องยื่นความจำนงเพื่อขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ (แบบ ร. 1) ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (กรณีเคลื่อนย้ายข้ามโซน) และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์ประจำอำเภอ (กรณีเคลื่อนย้ายภายในโซน)
6. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/โดยปศุสัตว์จังหวัด ทำหนังสือสอบถามพท้นที่ปลายทางการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้น ในพื้นที่ปลายทางหรือไม่เพื่อนำไปประกอบ
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก (แบบ ร.4) พร้อมแนบผลตรวจการวิจิจฉัยโรคไข้หวัดนกและแบบตอบรับสัตว์ปลายทาง (กรณีเคลื่อนย้ายข้ามโซน) หัวหน้าปศุสัตว์ประจำอำเภอ พิจารณาออกกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก (แบบ ร.4) พร้อมแนบผลตรวจการวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกและแบบตอบรับสัตว์ปลายทาง (กรณีเคลื่อนย้ายภายในโซน) ให้กับเกษตรกรเจ้าของฟาร์มสัตว์ปีก

หมายเหตุ
1. เอกสารที่เป็นสำเนาต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น
2. เอกสารที่มีกำหนดระยะเวลาใช้งาน ต้องยังไม่หมดอายุใช้งาน
3. การเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความล่าช้า ในขั้นตอนงานเอกสาร
4. การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานใดๆ ในการนี้มีความผิดตาม ความในหมวด 3 ลักษณะ7 ภาค 2 แห่งประมวลกฏหมายอาญา อันถือเป็นความผิดทางอาญาต้องระวางโทษปรับหรือจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ
5. สัตวแพทย์อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามแต่ดุลยพินิจของสัตวแพทย์หรือโดยสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
6. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
  -  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  หมายเลขโทรศัพท์  0 4271 1756 หรือ
  - สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2653 4444 (ต่อ 4174)


 
อ่าน  11659