ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
Untitled Document
แผนผังเว็บไซต์
 เกี่ยวกับหน่วยงาน
      ประวัติความเป็นมาผู้บริหาร
      วิสัยทัศน์พันธกิจ
      โครงสร้างหน่วยงาน
      บุคลากรในหน่วยงาน
      ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
      ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ
      ติดต่อสำนักงาน
      แผนที่หน่วยงาน
      คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
      ติดต่อบุคลากรหน่วยงาน

 กฏระเบียบข้อบังคับ
      กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์
      พรบ.คอมพิวเตอร์
      ระเบียบข้าราชการพลเรือน
      ระเบียบเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ 56

 ประกาศรับสมัครงาน
      รับสมัครงานในหน่วยงาน
      รับสมัครงานราชการ เอกชน อื่นๆ

 ข้อมูลการบริการ
      ข้อมูลการให้บริการด้านปศุสัตว์
      ขั้นตอนการให้บริการมาตรฐานฟาร์ม
      ขั้นตอนการขอตั้งโรงฆ่าสัตว์
      ขั้นตอนการขอสถานพยาบาลสัตว์
      ขั้นตอนการนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่

 หน่วยงานภายใน
      กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
      กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
      กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
      กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
      ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
      แบบขอเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก
      แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
      แบบขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
      แบบคำร้องขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์
      แบบขอนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่
      กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
      กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 ผังเว็บไซต์
      ผังเว็บไซต์

 อำเภอ
      เมืองสกลนคร
      พรรณานิคม
      พังโคน
      สว่างแดนดิน
      กุสุมาลย์
      กุดบาก
      วาริชภูมิ
      นิคมน้ำอูน
      วานรนิวาส
      คำตากล้า
      บ้านม่วง
      อากาศอำนวย
      ส่องดาว
      เต่างอย
      โคกศรีสุพรรณ
      เจริญศิลป์
      โพนนาแก้ว
      ภูพาน

 
      การปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฏหมาย
      คำรับรองผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี
      ร้านขายอาหารสัตว์
      รายงานการประชุมประจำเดือน
      วาระประชุมประจำเดือน
      โรงฆ่าสัตว์
      สถิติปศุสัตว์ประจำปี
      สถานพยาบาลสัตว์
      ศูนย์กระจายวัคซีน
      สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
      แผนปฏิบัติงาน/ โครงการ ประจำปี
      สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
      มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงเลี้ยง
      คู่มือการดำเนินงานของสำนักงานฯ
      ติดต่อบุคลากรหน่วยงาน
      โครงสร้างหน่วยงาน

 แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
      สำรวจความพึงพอใจ

 ประกาศทั่วไป
      การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์
      การฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2557
      ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบหรือชุดสีกากีทุกวันจันทร์
      รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

 คลังความรู้
      สถานการณ์การระบาดโรค Haemorrhagic septicaemia
      ข้อมูลโรคอีโบล่าในสัตว์
      การดูแลสุขภาพสัตว์ปีก
      การดูแลสุขภาพโค-กระบือ
      การผลิตวัคซีน
      องค์ประกอบมาตรฐานฟาร์ม
      รายละเอียดโรคปากเท้าเปื่อย
      นิยามโรคไข้หวัดนกในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

 ผลงานวิชาการ
      โรคมาลาเรียสัตว์ปีกในเป็ดเนื้อ

 ข้อมูลด้านสินค้าปศุสัตว์
      ข้อมูลด้านโคเนื้อ
      ข้อมูลด้านโคนม
      ข้อมูลด้านกระบือ
      ข้อมูลด้านสุกร
      ข้อมูลด้านสัตว์ปีก

 งาน/โครงการตามพระราชดำริ
      โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
      โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
      กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

 คำถามที่พบบ่อย
      การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก (ตอบ)
      การขออนุญาตขายอาหารสัตว์ (ตอบ)
      ขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ (ตอบ)
      ขั้นตอนเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม (ตอบ)

 เว็บลิงค์
      จังหวัดสกลนคร
      กรมปศุสัตว์
      สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
      สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
      สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
      หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์
      ระบบบริหารการเงินกรคลังภาครัฐ
      กระทรวงการคลัง
      หอสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ข้อมูลสถานพยาบาลสัตว์

 แบนเนอร์

 หนังสือเวียน

 จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา

 ที่อยู่สำนักงาน

 ปศจ

 3 ดำมหัศจรรย์

 เมนูด้านตำแหน่งบน2
      Web mail
      ระบบจัดเก็บเอกสาร
      ระบบบริหารงบประมาณ
      ระบบฐานข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์
      E-service