ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
Untitled Document
ประโยชน์ที่ได้จากเว็บไซต์นี้
 
 -  มากที่สุด     23.75% (19 คน)
 -  มาก     28.75% (23 คน)
 -  ปานกลาง     16.25% (13 คน)
 -  น้อย     8.75% (7 คน)
 -  น้อยที่สุด     22.5% (18 คน)