ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
Untitled Document
ประโยชน์ที่ได้จากเว็บไซต์นี้
 
 -  มากที่สุด     24.36% (19 คน)
 -  มาก     28.21% (22 คน)
 -  ปานกลาง     16.67% (13 คน)
 -  น้อย     7.69% (6 คน)
 -  น้อยที่สุด     23.08% (18 คน)