ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
Untitled Document
ประโยชน์ที่ได้จากเว็บไซต์นี้
 
 -  มากที่สุด     23.17% (19 คน)
 -  มาก     28.05% (23 คน)
 -  ปานกลาง     15.85% (13 คน)
 -  น้อย     9.76% (8 คน)
 -  น้อยที่สุด     23.17% (19 คน)