ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก > บุคลากรภายในหน่วยงาน
บุคลากรภายในหน่วยงาน
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
 
นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
นายวิศุทธิ์  เอื้อกิ่งเพชร
นายวิเชฏฐ์  ยาทองไชย
นายว่าง  ว่าง
นางอมรรัตน์  สุวรรณรงค์
นักวิชาการสัตวบาล
นางณัฐมน   ทองนำ
นายณัฐวุฒิ  สุภาพงษ์
นักวิชการสัตวบาล ชำนาญการ
นายศุภวัฒน์   ศรีเชษฐา
นายสมัย  ศรีผาวงค์
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายจักรวาล  มาตย์นอก
นายจีระศักดิ์   เกตุสิงห์
นายทนงศักดิ์   ขะพินิจ
นายทรงเกียรติ  บัวชุม
นายนิติ  ภิรมย์
นายประเสริฐ  วุฒิสารคุณ
นายระเบียบ  ศรีสร้อย
นายวัชรินทร์  ศรีรุ่งเรือง
นายสมชาย  หลิม
นายสังวาลย์  ลาภะ
นายอนุวัฒน์  ไชยภูมิ
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายกิรติศักดิ์  สิงห์คำมา
นายชาตรี  ไชยพรม
นายธนพล  อัญฤาชัย
นายธีระ  ปาระพิมพ์
นางสาวนันทิยา  เชื้อขาวพิมพ์
นางสาวบุญสู่   นาตุรัตน์
นายประสิทธิ์  ปากดีสี
นายประเดช  แฝงจันทร์
นางประไพศรี  สุรารักษ์
นายพรมจันทร์  แสงผา
นายมนตรี   ยืนนาน
นายรุ่งฟ้า   เชื้อวงศ์พรหม
นายวรเมษ   โสมศรีแพง
นางสาววิชญาวดี  วงค์มหาชัย
นายวีระพันธ์  ปาระพิมพ์
นายศักดิ์ชัย   จันใด
นายสมชัย   บึงแก้ว
นายสิทธิพงษ์   ไตรธิเลน
นายสิทธิพร  อุปรินทร์
นายอดุลย์   ดวงกุลสา
นายอนุลักษณ์  กมลพรพจี
นางอริศรา  กุดวงศ์แก้ว
นายอาทิตย์  มุลเมืองแสน
นายแดนไทย  โสภาบุญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน
นายตรรกวิทย์  โพธิ์สุวรรณ
นายนรินทร์  เหง้าละคร
นายพงษ์ศิลป์  เหง้าละคร
นายสำราญ  เรียมแสน
เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน
นายณรงค์  ราชาพัฒน์
นายตรงจิตร   แสงมณีย์
นายธวัช  บุญวัน
นายประวีณ   ไชยวรรณ
นายพรหมมี  สุทธาธรรม
นายวงค์ทอง  วงค์ภาคำ
นายสำเร็จ  มุงคุณ
นายเชื่อม  อุตะโม
นายแก้ว  ผ่านชมภู
สัตวแพทย์ อาวุโส
นายคณิต  ศรีทะจักร์
นายชัยวัฒน์   อุคำพันธ์
นายธัญญวัฒน์  อ่อนโยน
นายพิภพ  เพียวิเศษ
นายพูลสวัสดิ์  กรมแสง
นายระพีณย์  วิเชียณเพริศ
นายสุชาติ  อุดรทรัพย์
นายสุริยะ  สุภาพงษ์
นายสุโชติ   ประสันแพงศรี
นายอภิศักดิ์  วิทยพาณิชกร
นายเจริญ  จิระชีวะนันทร์
นายเอกภาพ  อินอ่อน
นายโสภณ  หองทองคาน
พนักงานพิมพ์
นางบุญชู  แก้วอาจ
นายพเยาว์  โสมศรีคำ
นางสาวมยุรี  แก้วขวัญ
นักวิทยาศาสตร์
นางวรรณภา   สุกรรณ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวจาริณี   แก้วมีสี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางจิดาภา  คือจะโปะ
นายสมพงษ์  พันธ์ดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
 
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายเกรียงศักดิ์   มณีจักร์
พนักงานตรวจโรคสัตว์
นางสาวชุรีพร  ภักภูมินทร์
นายอธิพงศ์  นุ่นสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายถวิล  คำวงษา
นายบัญฑิต  จันทร์ใด
นางสาวสุพัฒตรา   หารจำปา
นายสุระชัย  คำชมภู
พนักงานขับรถยนต์
นายวิเชียร  แก้วอาจ
พนักงานบริการทั่วไป
 
พนักงานบริการทั่วไป
 
นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ
นางสาวชุติมา   จันทรโคตร
นายปวีณ  ศรีเรไร
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา
(รก) ปศุสัตว์อำเภอเจริญศิลป์
นางเกียรติมณีย์  กษณะสาย
(รก) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายใจเดียว  สิงหะพล