518574 Small

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับคลินิกฌานิกาสัตวแพทย์  ดำเนินงานวันสัตวแพทย์ไทย ปี 2562 กิจกรรมสัตวแพทย์ไทยรับใช้สังคม  ณ คลิกนิกฌานิกาสัตวแพทย์ ตำบลแวง  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ผ่าตัดทำหมันสุนัขจำนวน 24 ตัว แมว 11 ตัว

 

 

01 Small

 


วันที่   9 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร  ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2562  หลักสูตร "การปลูกพืชอาหารสัตว์ที่ดี มีคุณภาพ"  เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ    ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

311470 Small

 

วันที่  8 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีเปิดและรับมอบรางวัล ในงานรวมพลังสตรีไทยสกลนคร เนื่องในวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ. ศ. 2562   ณ  โรงแรมพีซีพาเลซ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร โดยมีนายนพดลไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

 

 

01 Small

 

วันที่​ 9​ สิงหาคม​ 2562​ นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์​จังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา​ศักยภาพ​บุคลากร​ในการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุม​โรค​ติดต่ออุบัติใหม่เเละการนำเสนอผลงานวิจัยทางระบาดวิทยา​ ปีงบประมาณ​ 2562​ โดยมีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงษ์โสภณ    รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี  ณ​ โรงเเรม​ชลจันทร์​ พัทยา​ บีช​ รีสอร์ท​ อำเภอ​บางละมุง จังหวัด​ชลบุรี

 

 

113351 Small

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ให้กับ สถานประกอบการที่มีการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ในเครือของ บริษัทซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด คือ ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท สาขาอำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร   โดยดำเนินการดังนี้
        1. ประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ               
        2. ตรวจประเมินสถานประกอบการดังกล่าว เป็นไปตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

 

 

Truehits