แผนและผลการพัฒนาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2563

ลำดับ หัวข้อ ข้อมูล
****แผนการพัฒนาบุคลากร****
1  หนังสือนำส่งแผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   รายละเอียด
 2  แบบรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รอบ 1/2563 (Excel)   รายละเอียด
 3  แบบรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รอบ 1/2563 (pdf)   รายละเอียด
****ผลการพัฒนาบุคลากร****
1 หนังสือนำส่งผลการดำเนินงานด้านตัวชี้วัด รอบ 1/2563   รายละเอียด
2 แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  รอบ 1/2563 (Excel)  รายละเอียด
3  โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน 
  3.1  รายละเอียดโครงการโดดเด่นของหน่วยงาน     รายละเอียด 
  3.2  รายละเอียดด้านการวางแผน     รายละเอียด 
      3.3  หลักฐานด้านการดำเนินการ    รายละเอียด
  3.4  หลักฐานด้านการประเมินผลการเรียนรู้     รายละเอียด
  3.5  หลักฐานด้านการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์    รายละเอียด
  3.6  สรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ    รายละเอียด 
4   เอกสารอื่น ๆ 
    4.1  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน     รายละเอียด
    4.2  การประชุมคณะทำงาน      รายละเอียด 
    4.3  รายละเอียดการรับทราบแผนการปฏิบัติงาน      รายละเอียด

  

 


Truehits