113351 Small

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ให้กับ สถานประกอบการที่มีการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ในเครือของ บริษัทซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด คือ ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท สาขาอำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร   โดยดำเนินการดังนี้
        1. ประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ               
        2. ตรวจประเมินสถานประกอบการดังกล่าว เป็นไปตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

 

 


Truehits