01

 

วันที่ 25-27 กันยายน 2562 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  มอบหมายให้นายยุทธชัย  แพงปัสสา  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ครั้งที่ 22 ณ โรงแรม Vinpearl นครฮิตงห์ จังหวัดฮาติงห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตาม MOU ครั้งที่ผ่านมา และลงนาม MOU ที่จะดำเนินการในครั้งต่อไป โดยมีข้อเพิ่มเติมให้ภาคเอกชนด้านขนส่งเฃ้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ในการประชุมครั้งที่ 23 กำหนดจัดที่จังหวัดสกลนคร


Truehits