01 Small

 

วันที่ 21 ตุลาคม  2562  นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  เข้าร่วมโครงการ พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)  ณ   โรงเรียนบ้านไฮหย่อง ตำบลฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  โดยให้บริการแจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์  รายละเอียดผู้ขอรับบริการ

        1 เกษตรกรขอรับเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ จำนวน 186 ราย
        2 เกษตรกรขอรับบริการฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันสุนัข- แมว จำนวน 20 ราย ดังนี้
            2.1 ผ่าตัดทำหมัน
                  - สุนัข จำนวน 16 ตัว
                  - แมว จำนวน 11 ตัว
            2.2 รักษาสัตว์ตามอาการ (สุนัข) จำนวน 2 ตัว
            2.3 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
                  - สุนัข 18 ตัว
                  - แมว 9 ตัว


Truehits