03

 

วันที่  4 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   ตรวจประเมินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ของนางเสาวนี พรมวัง ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จังหวัดสกลนคร ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.1)

 


Truehits