02

วันที่   6 ธันวาคม 2562   นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนมในโรงเรียน  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร  โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นประธาน  ผลการประชุมหารือ ดังนี้  
1)  จังหวัดสกลนครได้มอบโคสาวตั้งท้องให้ในปีงบประมาณ 2562 รวม 5 ตัว ปัจจุบันคลอดลูกแล้ว 3 ตัว รวม 8 ตัว
2)  โคของโรงเรียนที่มีอยู่เดิม 5 ตัวเป็นแม่โครีดนม 3 ตัวลูกโค 2 ตัว
3)  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนครช่วยเหลือด้านการปรับปรุงพันธุ์และรับน้ำนมดิบ
4)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ดูแลเรื่องปลูกพืชอาหารสัตว์และการทำ TMR
5)  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้าไปดูแลด้านการสุขาภิบาล การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ มีการตรวจสุขภาพสัตว์ประจำปี การผสมเทียม และรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย
6) ในปีงบประมาณ 2563 จะช่วยกันพัฒนาให้ได้มาตรฐานฟาร์มโคนมของกรมปศุสัตว์