01 Small

 

วันที่  24 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองฟาร์ม ที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม ของสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ในพื้นที่ อำเภอวาริชภูมิ จำนวน 8 ฟาร์ม โดยให้ทุกฟาร์ม ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มโคนม ครบทุกองค์ประกอบ

 


Truehits