01 Small

วันที่ 3 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รับมอบสัตว์ (โค) โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 27 ตัว  ณ   คอกกักสัตว์บ้านแวง ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ในการนี้ได้ทำสัญญายืมเพื่อการผลิตกับกลุ่มเกษตรกรผู้แสดงความจำนง ฯ พร้อมทั้งตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น ผลการตรวจสอบพบว่าสัตว์ทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง และเมื่อครบกำหนดกักสัตว์เป็นเวลา 21 วัน จะทำการส่งมอบให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป

 


Truehits