03 Small

 

วันที่  8 มกราคม 2563   นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา   ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานเกษตร และครูที่รับผิดชอบโครงการสหกรณ์นักเรียน จำนวน 78 คน ในหัวข้อ "เทคนิควิธีการที่เหมาะสมเพื่อสร้างศักยภาพด้านทักษะอาชีพกับผู้เรียนในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร"    ณ   ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   อำเภอเมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร

 


Truehits