07 Custom

 

วันที่ 15 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ ลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสำหรับฟาร์มโคเนื้อ ในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร   จำนวน 10 ฟาร์ม โดยได้แนะนำให้ทุกฟาร์ม ปฏิบัติตามหลักการของฟาร์มป้องกันโรคและ การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมฯ ตามเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

 


Truehits