01 Custom

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   ดำเนินการตรวจติดตามฟาร์มที่ได้รับการรับรองในโครงการลดใช้ยา ปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 และนับปริมาณยาที่ใช้ในฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเปรียบเทียบการใช้ยาปฏิชีวนะระหว่างปีปัจจุบัน กับปีที่ผ่านมา มีการใช้ยาลดลง หรือ ใช้ยาเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้
      1. ฟาร์มนายเชิดศักดิ์ ไชยปัญหา เลขที่ 78 หมู่ที่ 9 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
      2. ฟาร์มนายอดิศักดิ์ บุตรแสนคม เลขที่ 249 หมู่ที่ 13 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 

 


Truehits