04 Custom

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินการจัดการฝึกอบรม เรื่อง การใช้ยาสลบและปืนยิงยาสลบในการควบคุมสัตว์จรจัด เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มความสามารถในการใช้ยาสลบและปืนยิงยาสลบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสัตวแพทย์เฉลิมพงศ์ จิรพฤฒิศิริ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม  รายละเอียดดังนี้

- การใช้ยาสลบเพื่อควบคุมสัตว์
- การใช้งานปืนยิงยาสลบ
- ฝึกปฏิบัติการยิงปืนยิงยาสลบโดยใช้เป้าจำลอง
โดยมีนางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม    ณ ห้องประชุมโคขุนโพนยางคำ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

 


Truehits