01 Custom

 

วันที่  16 มิถุนายน 2563 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   ณ   หอประชุมพึ่งพระบารมี โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงงานและติดตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี และพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอธิการดำเกิง วรวุฑฺโฒ (ชาลีจันทร์) ณ วัดป่าดงชมภูพาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานพระราชทานเพลิง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม เพื่อเตรียมพร้อมในส่วนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน และควบคุมสัตว์เลี้ยงในเส้นทางเสด็จฯพร้อมทั้งที่หมายทุกที่