03 Custom

 

วันที่   21 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสว่างแดนดิน  มอบพันธุ์ไก่ไข่และปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ปี 2562  พร้อมให้ความรู้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ปีกที่มีระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสม( Good Farming Management:GFM) แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร   จำนวน 252 ราย ไก่ไข่ จำนวน 2,520 ตัว  เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน กิจกรรมนี้เป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง