01 Small

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าตรวจให้คำแนะนำการจัดตั้งคลินิกรักษาสัตว์   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของสถานพยาบาลสัตว์ซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์    ที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นคลินิกรักษาสัตว์สำหรับใช้ในการเรียนและฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์    ณ   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร