01 Small

วันที่​ 24  มิถุนายน 2563   นางสาวเยาวนิตย์​ บุรี​รักษา​   ปศุสัตว์​จังหวัด​สกลนคร​ เป็นประธานเปิดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดสกลนคร ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์ปลอดภัย (โคนม)ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร "การเลี้ยงและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม มาตรฐานฟาร์มโคนม” เพื่อให้ได้มาตรฐานฟาร์มโคนม มีเกษตรกร เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 31 ราย   ณ   สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด    อำเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร