01 Small

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมสัมนาเรื่อง การผลิตและการตลาดแพะ เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปพัฒนาการผลิตและสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ ณ ศูนย์เรียนรูด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) ด้านปศุสัตว์ ปี2563 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 10 ราย