01 Small

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณา การให้การรับรอง ผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ผ้าย้อมครามธรรมชาติ ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร : ที่ประชุม มีมติรับรอง การขออนุญาตใช้ ตราฯ ผู้ประกอบการ จำนวน 47 ราย