01 Small

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางสาวเยาว​นิตย์​ บุรี​รักษา​ ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร"ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK" เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)และผลักดันให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เกิดการปรับปรุงพัฒนาสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคที่เลือกซื้อเนื้อสัตว์ภายใต้สัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร​
โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 30 ราย และผู้ประกอบการ ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายอาหารปลอดภัย มีความสนใจขอสมัครเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จะตรวจประเมินตามลำดับขั้นตอนต่อไป

 


Truehits