01

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ร่วมต้อนรับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต้าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. และประชาชนจำนวน 400 คน ร่วมต้อนรับ