01

วนที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดสกลนคร   ณ   ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  ชั้น 3   อาคาร 10   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
         1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลความยากจนและติดตามการช่วยเหลือของจังหวัดสกลนคร
         2. เพื่อติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลคนจนและหนุนเสริมกลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดสกลนคร
         3. เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ระดับครัวเรือน การทำงานเชิงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดสกลนคร  เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเชิงพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอและผู้แทน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุม

 


Truehits