01

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครจัดงานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะหนองสามขา ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
           - โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์
          - มีนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ หัวหน้าส่วนราชการและปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีฯ
         - มีศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ ซึ่งจากการดำเนินโครงการฯ
         - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน ร่วมสมทบทุนโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อจะนำโค-กระบือ ไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 60 ตัว เป็นโค จำนวน 49 ตัวและกระบือ จำนวน 11 ตัว
         - มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) เป็นกรณีพิเศษ รวมจำนวน 54 ราย
        - มีการมอบสัญญายืม เวชภัณฑ์ แก่เกษตรกรที่ได้รับมอบสัตว์ไถ่ชีวิตฯ

 


Truehits