24

ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา  จังหวัดสกลนคร ในพื้นที่อำเภอคำตากล้า และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สวนเฉลิมพระเกียรติหนองสามขา ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตำกล้า จังหวัดสกลนคร ซึ่งในโครงการฯ มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
           - หน่วยบริการสุขภาพปศุสัตว์ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว์ปีก ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจรักษาเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรค และถ่ายพยาธิ
           - หน่วยบริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง สุนัข-แมว ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจรักษาเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
           - หน่วยบริการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เกี่ยวกับอาหารสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และการป้องกันโรคสัตว์
           - หน่วยบริการมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ให้บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับร้านขายอาหารสัตว์และยาสัตว์ในพื้นที่อำเภอคำตากล้า และวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
จากการดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ฯ ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 ดังกล่าว มีเกษตรกรมารับบริการ 531 ราย จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการทั้งสิ้น 3,230 ตัว