01

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อร้องเรียนกรณีมีการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ไม่มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ณ ร้านเจ้ยุ้ยหมูหัน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  จากการเข้าตรวจสอบพบทางร้านนำซากสุกรมาทำการค้าขายนั้น มีต้นทางมาจาก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และอำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐมและปลายทางที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีการขออนุญาตตามขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์อย่างถูกต้อง โดยทางร้านมีเอกสารยืนยันดังนี้
        1. เอกสารใบอนุญาตทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ร.10
        2. ใบอนุญาตให้หรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน หรือ ภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ร.3
        3. ใบอนุญาตให้นำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ยังท้องที่จังหวัดอื่น ร.4
ทั้งนี้  ขั้นตอนในการนำซากสัตว์เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสกลนครจากต้นทางที่จังหวัดอุดรธานีนั้นทางเจ้าของร้านมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เข้าใจว่าเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกันสามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของกรมปศุสัตว์ต่อไป