01

วันที่   30 กรกฎาคม  2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จัดประชุมขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามการดำเนินงาน สรุปผลสำเร็จและรับทราบปัญหาด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยมีนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม