01

 

วันที่  30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ แบบบูรณาการ ประจำปี 2563   ณ   ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร   และบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ภูพาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   โดยมีนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานประกอบด้วยกิจกรรม
1. การฝึกแบบบนโต๊ะ(Table Top Excercise)
2. การฝึกเตรียมความพร้อม การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยในสถานที่จำลอง