01

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมรับฟังโครงการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรฐานราก "สกลนครโมเดล" ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้
     1. E-San gastronomy เพื่อพัฒนาเมืองสกลนครให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นอีสานแบบใหม่
     3. โครงการยกระดับมาตรฐานผ้าย้อมคราม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร