468533

 

วันที่  4 สิงหาคม 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ หลักสูตร "การพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด" ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อ งบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 เพื่อยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐาน   ณ    ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   โดยมีผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 36 ราย