01

 

วันที่   4 สิงหาคม 2563 นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  มอบหมายให้นายยุทธชัย  แพงปัสสา   สัตวแพทย์อาวุโส  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมเอ็ม.เจ. เดอะมาเจสติค อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการสกลนคร เป็นประธานพร้อมให้นโยบาย