01

 

วันที่   4 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทัศนศึกษาดูงานการขุนโคคุณภาพ ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อ งบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร "การขุนโคคุณภาพ" ทั้ง 18 อำเภอ จำนวน เกษตรกร 100 ราย   ณ   ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน บ้านท่าเยี่ยม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร