01

วันที่ 6 สิงหาคม 2563   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครดำเนินการประชาสัมพันธ์และชี้แจง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  ที่กำหนดให้ถูกต้อง ซึ่งมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
          1.ตรวจเอกสารรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ออกโดยพนักงาน ตรวจโรคสัตว์กำกับ ว่ามีความเหมาะสมที่จะนำเนื้อสัตว์ไปจำหน่าย เพื่อการบริโภคของมนุษย์ตามแบบที่กรมปศุสัตว์กำหนดหรือมีตราประทับ รับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์
          2.ต้องมีใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลาง ซึ่งซากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

โดยประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กำหนดให้ถูกต้อง และใหัคำแนะนำพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อขอรับรองเป็นสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ( ปศุสัตว์ OK ) จำนวน 3 ราย   ณ   ตลาดสดคำเพิ่ม   อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร