01

 

วันที่ 30 กันยายน 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการฝึกอบรม
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครนำเสนอดังนี้
1. พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 100%
2. พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
3. การขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ต้องได้รับการยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่น
4. การขอใบอนุญาตฟาร์มมาตรฐานเลี้ยงสัตว์ต้องได้รับการยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่น