01

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร