01

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ตรวจประเมินฟาร์มสุกร เพื่อขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์(GAP) ของบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 1 ฟาร์ม อำเภออากาศอำนวย จำนวน 3 ฟาร์ม และในพื้นที่อำเภอวานรนิวาสจำนวน 1 ฟาร์ม พร้อมให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงตามหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร ครบทุกองค์ประกอบ

 

 


Truehits