05

 

 

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดสกลนคร ซึ่งในโครงการจะมีการให้บริการดังนี้
- นิทรรศการทางด้านปศุสัตว์
- อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
- หน่วยบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์พร้อมเวชภัณฑ์
- หน่วยบริการสุขภาพสัตว์เล็ก
- หน่วยบริการสุขภาพสัตว์ปีก
- หน่วยบริการสุขภาพสัตว์ใหญ่
- หน่วยบริการสุขภาพโคนม
มีกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 19-22 ม.ค. 2564 ในพื้นที่ 6 อำเภอได้แก่ อ.เมืองสกลนคร อ.พรรณานิคม อ.กุสุมาลย์ อ.โพนนาแก้ว อ.โคกศรีสุพรรณ และ อ.เต่างอย จ.สกลนคร