01

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) โดยมีนายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม