02

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ตรวจติดตามการดำเนินงานให้คำแนะนำเกษตรกรท่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 และ ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร


Truehits